好设计,勿守旧!

 • 171670.png
 • 171671.png
 • 171672.png
 • 171673.png
 • 171674.png
 • 171675.png
 • 171676.png
 • 171677.png
 • 171678.png
 • 171679.png
 • 1716710.png
 • 1716711.png
 • 1716712.png
 • 1716713.png
 • 1716714.png
 • 1716715.png
 • 1716716.png
 • 1716717.png
 • 1716718.png
 • 1716719.png
 • 1716720.png
 • 1716721.png
 • 1716722.png
 • 1716723.png
 • 1716724.png
 • 1716725.png
 • 1716726.png
 • 1716727.png
 • 1716728.png
 • 1716729.png
 • 1716730.png
 • 1716731.png
 • 1716732.png
 • 1716733.png
 • 1716734.png
 • 1716735.png
 • 1716736.png
 • 1716737.png
 • 1716738.png
 • 1716739.png
 • 1716740.png
 • 1716741.png
 • 1716742.png
 • 1716743.png
 • 1716744.png
 • 1716745.png
 • 1716746.png
 • 1716747.png
 • 1716748.png
 • 1716749.png
 • 1716750.png
 • 1716751.png
 • 1716752.png
 • 1716753.png
 • 1716754.png
 • 1716755.png
 • 1716756.png
 • 1716757.png
 • 1716758.png

版式设计中字体层级是一种逻辑性的视觉展现方式,并且正文中有多种标题指引读者阅览,字体层级是通过字体大小或者字体的风格来区分的并体现出了文字的重要性,但是千万要注意,如果在正文中应用复杂的字体层级容易使读者混淆文本内容,也会减弱和谐版式视觉效果,页面上的字体可以用不同的编排方式来体现版式设计风格,即可方便阅读也可阻碍阅读,即能传达一种情绪又能有相关的感觉,还能加强平面设计元素或者创造一种独一无二的识别体系和版式空间感!另外字体还可以应用多种水平对齐方式进行编排,如下所示,采用有效地对齐方式使正文两边显得非常整齐,但是采用左对齐或者两端对齐的方式来编排大段的文字容易造成阅读障碍和视觉疲劳,版式设计中左对齐是通常对齐最常用的一种,因为这种对齐方式便于阅读,当然不排除有时也会采用中间对齐方式,设计不能有太多的条条框框,守旧更是排不好版式设计的,如下编排你喜欢就分享吧!

图片

图片图片图片图片图片图片图片图片图片图片图片图片图片图片图片图片图片图片图片图片图片图片图片图片图片图片图片图片图片图片图片图片图片图片图片图片图片图片图片图片图片

图片图片图片图片图片图片图片图片图片图片图片图片图片图片图片